U sredu 14. avgusta počinje primena Zakona o lobiranju

Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije objavila je da je donela sva propisana podzakonska akta i da primena Zakona o lobiranju može da počne, kako je samim Zakonom propisano – 14. avgusta.

Lobiranje je u svetu kontroverzna delatnost i kad je regulisano i kad nije.

Ali, evo šta propisuje Zakon.

Kao prvo, na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije uskoro bismo mogli očekivati registar lobista i pravnih lica koja se bave lobiranjem.

I kao drugo, svi državni funkcioneri i službenici koji učestvuju u pripremi i donošenju zakona i drugih opštih akata, te mogu uticati na njihov sadržaj dužni su da, na njihov pismeni zahtev, primaju lobiste „u blagovremenom roku“ i daju im podatke u vezi s predmetom lobiranja, o tim kontaktima vode evidenciju i o tome obaveštavaju Agenciju za borbu protiv korupcije.

Od spiska lobista, ova evidencija je interesantnija, ali u zakonu se ne predvidja da izveštaj o kontaktima lobiranih lica s lobistima bude objavljen na sajtu Agencije. Ali se ne navodi ni da je takav izveštaj tajan.

Ali u Kodeksu ponašanja učesnika u lobiranju, čija primena takodje počinje 14. avgusta, navodi se: „Transparentnost podrazumeva da informacije u vezi sa lobiranjem organ javne vlasti učini dostupnim javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja“.

Zakon propisuje da je „lobirano lice dužno da spreči nastanak štetnih posledica po javni interes, koje mogu nastati usled lobiranja“.

Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju ima, u vezi s javnim interesom, još dva interesantna stava:

„Lobirano lice dužno je da postupa sa razumnom pažnjom prema svim lobistima i ne sme ni po kom osnovu da se prema njima ponaša diskriminatorski.

Lobirano lice uvek treba da ima na umu i mišljenje javnosti i da pruži dužnu pažnju reakcijama organizacija civilnog društva i gradjana“.

Zakon propisuje da je zabranjeno da lobiranje obavlja izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano  lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost.

Ova zabrana traje, propisuje Zakon, i dve godine od dana prestanka funkcije odnosno prestanka radnog odnosa, ili radnog angažovanja.

Ali, propisuje Zakon, lobiranjem se ne smatraju „aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja, predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih alata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com