Kako će se rešavati pitanje zaposlenih u Tanjugu?

Vlada Srbije donela je Program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu u skladu sa kojim će se rešavati i pitanje zaposlenih u Tanjugu, koji gašenjem ove agencije ostanu bez posla.

Tanjug

Program prenosimo u celosti:

I. PREDMET

Programom za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program) određuju se nosioci aktivnosti utvrđivanja viška zaposlenih, način rešavanja viška zaposlenih, izvori i način odobravanja sredstava.

Cilj Programa je stvaranje ekonomskih uslova za profitabilno poslovanje i rast produktivnosti kroz poslovnu konsolidaciju privrednih društava kao i rešavanje radnopravnog statusa viška zaposlenih u smislu obezbeđenja sredstava za ulaganje u novo zapošljavanje – samozapošljavanje, podizanje mogućnosti za novo zapošljavanje ili za prevazilaženje problema u periodu traženja novog zaposlenja kroz aktivno traženje posla.

Program se primenjuje na:

1) subjekte privatizacije u postupku privatizacije za koje je Agencija za privatizaciju objavila Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, u skladu sa članom 18. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14 – u daljem tekstu: subjekti privatizacije).

2) subjekti privatizacije iz stava 3. tačka 1. ove odluke su iz portfelja Agencije za privatizaciju, uključujući i subjekte privatizacije nad kojim treba biti pokrenut stečaj u skladu sa Akcionim planom za okončanje postupka privatizacije za 188 subjekata kroz pokretanje stečaja (u daljem tekstu: Akcioni plan).

II. NOSIOCI AKTIVNOSTI UTVRĐIVANjA VIŠKA
ZAPOSLENIH

Subjekti privatizacije su dužni da:

1) sagledaju poslovno i finansijsko stanje, kao i perspektive daljeg razvoja na osnovu programa poslovno-finansijske konsolidacije, u skladu sa zakonom;

2) formiraju tim za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih. Članovi tima u privrednim društvima mogu biti i predstavnici jedinica lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca osnovanih na nivou jedinica lokalne samouprave, privredne komore i dr.;

3) utvrde pravnu i ekonomsku osnovanost utvrđivanja viška zaposlenih, kao i osnovanost statusne promene – izdvajanje pojedinih preduzeća ili delova tih preduzeća i njihovo osamostaljivanje na ekonomskim principima, u cilju racionalizacije poslovanja i broja zaposlenih, u skladu sa zakonom;

4) obaveste Nacionalnu službu za zapošljavanje o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih;

5) utvrde broj potrebnih radnika i ukupan višak zaposlenih, kao osnov za utvrđivanje nove organizacije i sistematizacije poslova, uz obavezu da organi upravljanja i drugi nadležni organi u čijem delokrugu rada je poslovanje privrednih društava, prilikom izrade Programa vode računa da isto može da obavlja svoju delatnost i nakon realizacije Programa;

6) zaključe sporazum o međusobnom regulisanju prava i obaveza po osnovu rada, ukoliko prema zaposlenom koji je utvrđen kao višak imaju obaveze po bilo kom osnovu iz radnog odnosa;

7) sprovedu anketu među zaposlenima o njihovim namerama i spremnosti za prihvatanje opcija za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja pre i nakon prestanka radnog odnosa;

8) donesu predlog Programa i da ga dostave reprezentativnim sindikatima i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o radu;

9) razmotre predloge Nacionalne službe zapošljavanja i mišljenje sindikata i da ih obaveste o svom stavu, kao i da na osnovu predloženih mera aktivne politike zapošljavanja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje sprovedu i organizuju potrebne aktivnosti;

10) utvrde i dostave Program ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja;

11) u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava po odobrenom Programu, izvrše obaveze iz odobrenog Programa i o tome dostave izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja podnosi subjektu privatizacije zahtev za povraćaj sredstava, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja da sredstva nisu utrošena, odnosno da su nenamenski utrošena.

Nacionalna služba za zapošljavanje ostvaruje neposrednu saradnju sa subjektom privatizacije i obavezna je da, u postupku utvrđivanja viška zaposlenih, aktivno učestvuje u realizaciji Programa, odnosno da:

1) formira stručno operativne timove za pružanje stručne pomoći i informisanje o pravima i mogućnostima rešavanja radnopravnog i socijalnog statusa viška zaposlenih;

2) dostavi poslodavcu predlog mera u cilju da se spreči ili na najmanju meru smanji broj otkaza ugovora o radu;

3) posreduje i dovodi u kontakt poslodavce koji iskazuju višak zaposlenih i poslodavce koji iskazuju potrebu za zapošljavanjem;

4) informiše i individualno ili grupno savetuje zaposlene u privrednim društvima o mogućnostima zapošljavanja i ostvarivanju prava;

5) predloži programe mera aktivne politike zapošljavanja;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa svojom delatnošću.

III. NAČIN REŠAVANjA VIŠKA ZAPOSLENIH

Program rešavanja viška zaposlenih odobrava ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja.

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2015. godini prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija, koja je za njega najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra po godini staža osiguranja, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava po godini staža osiguranja kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža osiguranja.

Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.

Pravo na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju mogu ostvariti ona lica čija je ukupna visina isplaćene otpremnine, u skladu sa ovom odlukom, manja ili ista od visine otpremnine utvrđene u skladu sa Zakonom o radu.

Izuzetno, za subjekte privatizacije nad kojima treba biti pokrenut stečaj u skladu sa Akcionim planom, mogu se obezbediti sredstva za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju, za zaposlene koji ispunjavaju jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, sredstva za ove namene mogu se obezbediti u budžetu Republike Srbije u visini dve (2) prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

IV. IZVORI SREDSTAVA

Za realizaciju Programa koriste se:

1) sredstva izdvojena u budžetu Republike Srbije;

2) sredstva koja obezbeđuje Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa zakonom.

V. NAČIN ODOBRAVANjA SREDSTAVA

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za ostvarivanje Programa odobravaju se rešenjem ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na predlog Radne grupe za razmatranje i ocenu dokumentacije Programa (u daljem tekstu: Radna grupa).

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Agencije za privatizaciju, ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera na republičkom nivou.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Radnu grupu obavlja ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja.

Uz zahtev za obezbeđenje sredstava, subjekt privatizacije dostavlja: program rešavanja viška zaposlenih, odluka nadležnog organa o usvajanju Programa rešavanja viška zaposlenih, odluku o formiranju tima za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih, važeći i novi akt o sistematizaciji i organizaciji poslova, mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje, mišljenje Agencije za privatizaciju, mišljenje reprezentativnih sindikata, primer sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza po osnovu rada, kopiju rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata i izjavu direktora pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostavljenih podataka.

Izuzetno, subjekti privatizacije koji imaju od nula do pet zaposlenih, kao i subjekti privatizacije nad kojima treba biti pokrenut stečaj, u skladu sa Akcionim planom dostavljaju uz zahtev za obezbeđenje sredstava, program rešavanja viška zaposlenih, kopiju rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata i izjavu direktora pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostavljenih podataka.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com