Kako do vaučera?

Turistički vaučeri Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mogu se koristiti za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika u trajanju od najmanje pet noći.

zlatibor

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Period korišćenja vaučera je od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine (zaključno).

Ko može biti korisnik vaučera?

1) korisnik prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
3) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti;
4) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;
5) zaposlena lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera, ako je jedan od napred navedenih uslova ostvario zaključno sa 1.6.2015. godine.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Spisak od 244 ugostiteljska objekta u kojima građani mogu da izvrše rezervaciju pogledajte OVDE.

Uslovi i dokumenta za podnošenje prijave

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac Prijave će biti objavljen na internet stranici ministarstva.

Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i potpisati je svojeručno.

Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže:

– fotokopiju lične karte
– potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao e-mail ili skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz Prijavu se obavezno podnosi i sledeći dokaz:

1) za penzionere – ček od penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, koja je isplaćena u maju mesecu;
2) za nezaposlena lica – fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju nezaposlenog lica – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
3) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti – fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu – za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
4) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju – fotokopija rešenja ili uverenja izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) zaposlena lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno – original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj mesec, koju izdaje poslodavac.
6) ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno – uverenje o priznatom svojstvu i iznosima mesečnih primanja, koje izdaje nadležni opštinski organ, a zaposleni ratni vojni invalidi i original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj mesec, koju izdaje poslodavac.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lica, koje ispunjave navedene uslove, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz, o statusu zakonskog zastupnika.

Za sva napred navedena lica vršiće se proveru ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Podnošenje prijava, rokovi i rangiranje

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte, kao i potreban (napred naveden) dokaz da ispunjava uslov za onu kategoriju lica kojoj pripada. Tako kompletirana prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“.

Rok za predaju Prijave sa potrebnom dokumentacijom je 15. oktobar 2015. godine (zaključno, do kraja radnog vremena šaltera pošte).

Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici podnose prijave najkasnije 30 dana od početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima (do 100.000 korisnika) i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije”.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacim, odnosno dokumentacijom, neće biti uzeti u razmatranje.

Način dostave i realizacija

Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.

Korisnik vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

Po izvršenom plaćanju ugostitelj korisniku vaučera izdaje fotokopiju fiskalnog računa, a original zadržava za sebe, kao dokaz i uslov za refundaciju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com