Dijamant: Dobit, ali rizični krediti povezanim licima

Dijamant grupa, koju čine zrenjaninska uljara Dijamant i Kikindski mlin, 2016. godinu je okončala sa ukupnom neto sveobuhvatnom dobiti od  585.331.000 dinara. Skupština akcionara na kojoj će konsolidovani izveštaj grupe biti na dnevnom redu zakazana je za 29. jun.

Dijamant grupa u vlasništvu je hrvatske kompanije Agrokor u kojoj je uvedena vanredna uprava. Povodom odnosa Dijamanta prema toj činjenici ovlašćeni revizor Baker Tilly je u svom revizorkom izvešaju  napisao: „Rukovodstvo Grupe smatra da plan restrukturiranja i ostale mere predvidjene Zakonom o postupku vanredne uprave Republike Hrvatske neće imati značajnog uticaja na priložene konsolidovane finansijske izveštaje. Po navedenom pitanju NIJE IZRAŽENA REZERVA U NAŠEM IZVEŠTAJU (podvukao E.V.)“.

Medjutim, Dijamant grupa je dala značajne kredite povezanim licima u zemlji, a ima i značajne transakcije sa povezanim licima kako u zemlji tako i u inostranstvu. Tim povodom revizor ima nekoliko napomena:

„Grupa je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Grupi izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Grupe. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima“.

Dalje: „Grupa ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika jer se njena potraživanja i plasmani značajnim delom odnose na povezana pravna lica“. I još: „Potencijalne obaveze Grupe na dan 31. decembra 2016. godine po osnovu jemstava i garancija, datih ostalim povezanim licima iznose 5.185.402.000 dinara a nepovezanim pravnim licima 185.208.000 dinara“.

Već su u komentarima dogadjaja oko Agrokora pominjane transferne cene u odnosima izmedju društava unutar te kompanije kao nedokazana, ali potencijalna mogućnost za iznošenje kapitala. U izveštaju revizora se navodi da Dijamant sa povezanim pravnim licima obavlja poslove prometa roba i usluga kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

„Grupa ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima, iako rukovodstvo Grupe smatra da Grupa poseduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cenama, postoji neizvesnost da se zahtevi i tumačenja poreskih vlasti razlikuju od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo Grupe smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajne posledice po Grupu“.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com